Psykoterapi, Handledning, Utbildning

Barn och ungdomarFörälder-spädbarn terapi


Mamma-spädbarn, pappa-spädbarn eller mamma-pappa-spädbarnsterapi. Beroende av
arten och familjesituationen kan denna typ av psykoterapi hjälpa förälder och barn att
rekonstruera kommunikations- och samspelsmodellen. Detta sker både med hjälp av
videoinspelningar och analys av dessa inspelningar tillsammans med förälder/föräldrar
men också utan inspelningar i form av samtal och direkt tolkningar av spädbarnets
beteende och samspelet mellan föräldrar och barnet i rummet.Stödsamtal och konsultativt arbete för föräldrar

Det terapeutiska och konsultativa arbetet som riktar sig till föräldrar till barn med
Autism, Autismliknande symptom, ADHD, Asperger mm. baseras på välbeprövade
behandlingsmetoder både inom kliniken och forskningen världen över. De flesta av
dessa metoder genomförs genom lek, rollspel, videoinspelningar av samspel och
kommunikationer, individuella samtal och rådgivning vad gäller föräldrar och
nätverksarbete.

Utagerande och inåt-agerande ungdomar

Exempel på dessa svårigheter: missbruk, självsvält, självdestruktiva handlingar,
familjekonflikter, svårigheter i skolan, ensamhetskänsla, tomhetskänsla…

Föräldrakonsultation

Konsultativt arbete med adoptivföräldrar, föräldrar till flerfunktionshindrade barn


Unga vuxna och vuxna personer


Familjeterapi

I familjeterapi riktas intresset mot hela familjen i stället för att en enskild människa
försöker komma till rätta med sina symtom eller problem. Framför allt har denna form
gjort sig gällande när det är fråga om barn och ungdomar. Man utgår från att
psykiska problem grundläggs tidigt på grund av konfliktfyllda relationer inom familjen.
Om en familjemedlem får psykiska besvär ses det snarare som ett tecken på
problem i familjen än problem hos den enskilda människan. Det är rimligt att man inte
alltid kan vara helt öppen, men om de flesta budskap inom familjen präglas av
omskrivningar och undvikande blir situationen problematisk. Barn är öppna och
behärskar inte förställningens konst från början. För dem kan det bli svårt att förstå
vad vuxna menar. Barnet blir förvirrat eftersom föräldrarna lämnar så svårförståeliga
besked. Det leder lätt till psykiska besvär.

Par-samtal

Par-samtal om relationsproblem, missbruk, aggressivitet, ständigt tystnad eller ständig
konflikt i relationen, våld, kontroll, hög ångest mm.

Korttidsterapi

Denna typ av terapi bedrivs i 10-12 sessioner för avgränsade svårigheter. Kan även
kombineras med andra typer av korta samtal såsom lösningsfokuserad samtalsterapi, 3
sessioner, för att kunna förtydliga och formulera problem eller frågeställning man har
svårt att beskriva.

Stödjande samtal

vid kriser, skilsmässor, katastrofer mm.

Psykoterapi

Psykisk ohälsa eller psykiska besvär kan yttra sig på olika sätt men det är endast en del av
ens personlighet, tankar, känslor och beteenden som påverkas. Man är medveten om sina
problem och känner sig oftast främmande för sina symtom. Det är vanligt att man känner
stark ångest, oro, nedstämdhet eller rädsla. Det som skiljer dessa starka och intensiva
känslor från de normala är att det för en utomstående inte verkar finns något att vara rädd
för. Skälet till det är att man inte alltid är medveten om orsaken till sina handlingar.
Detta är ett effektivt sätt att förstå och bearbeta de återkommande psykiska besvären
såsom hög ångest, tvångstankar och tvångshandlingar, extrem kontrollbehov, aggression,
panik av olika stag, missbruk, självdestruktivitet, sexuella svårigheter, svårigheter med
närhet, ensamhetskänsla, återkommande konflikt på arbetsplatser, ständig oro för
katastrofer mm.


Psykoanalys


Psykoanalys är ett långvarigt arbetssätt som används för att få ökad självkännedom
och kräver intensiv kontakt med analytikern. Om man går i psykoanalys träffas man
tre till fem gånger i veckan under flera års tid.